Kategorie
news

Badania ewaluacyjne prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi rozsyłanych wiadomości SMS z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zlecił wykonanie badania pn. „Ocena efektów wsparcia i diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju usług i infrastruktury ochrony zdrowia i reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa opolskiego”, którego wykonawcą jest Instytut Śląski w Opolu.

W ramach badania oceniane są m.in. efekty wsparcia w ramach projektów związanych z trzema działaniami:

  • Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych;
  • Działanie 8.2 – Włączenie społeczne;
  • Działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Wykonawca badania potwierdził, że wiadomości SMS z zaproszeniem do wypełnienia ankiety, które otrzymali odbiorcy wsparcia, zostały przesłane przez zespół badawczy.

Stosowne informacje na temat realizacji badania z wykorzystaniem widomości SMS zostały zamieszczone na stronie Instytutu Śląskiego (link poniżej):

https://instytutslaski.pl/nowosci/informacja-uzupelniajaca/

Jednocześnie informujemy, że wykonawca badań został poproszony o ponowne przesłanie wiadomości do respondentów, uzupełnionej o niezbędne informacje (nazwa zamawiającego i wykonawcy oraz tytuł badania).

Link do strony internetowej RPO województwa opolskiego

Privacy Preference Center