Projekt „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” jest realizowany w ramach działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu wynosi: 11 319 709,04  zł i obejmuje:

Dofinansowanie w kwocie 10 615 190,29  zł, co stanowi 93,78 % wydatków kwalifikowanych projektu z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 9 564 720,91  zł, co stanowi 84,50 % wydatków kwalifikowanych projektu,
 • ze środków budżetu państwa w kwocie 1 054 409,38  zł, co stanowi 9,28 % wydatków kwalifikowanych projektu.  

Wkład własny w kwocie 704 518,75 zł, co stanowi 6,22 % wydatków kwalifikowanych projektu.

ADRESACI

 • kobiety w ciąży i w okresie połogu
 • noworodki i dzieci do 2 roku życia
 • rodzice oraz opiekunowie prawni dzieci do 2 roku życia
 • personel służb świadczących usługi zdrowotne

Pośrednimi odbiorcami wsparcia są rodzice/opiekunowie prawni noworodków i dzieci do lat 2.

OBSZAR DZIAŁANIA

 • powiat opolski
 • Miasto Opole

Z badań i porad, udzielanych w ramach realizowanego przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu projektu, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego.

Projekt jest realizowany przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z „Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok Ziętek” Spółka Partnerska

CEL GŁÓWNY

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem, co wpłynie na poprawę jakości życia społecznego oraz zmniejszy nierówności w zdrowiu w województwie opolskim.  

 

Cel główny będzie realizowany poprzez dążenie do: 

 • poprawy jakości opieki nad kobietą w ciąży, w okresie porodu i połogu poprzez wczesne wykrywanie wad rozwojowych oraz udzielanie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców, ochronę zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego poprzez pogłębioną diagnostykę rozwoju dziecka oraz niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2
 • zwiększenie wiedzy przyszłych rodziców z zakresu ciąży, porodu, połogu i opieki nad niemowlęciem,
 • zwiększenie świadomości kobiet w zakresie konieczności fizycznego i psychicznego przygotowania się do porodu,
 • nabycie umiejętności przez kobiety ciężarne w zakresie stosowania technik relaksacyjnych, wykonywania ćwiczeń usprawniających, prawidłowego oddychania podczas porodu, karmienia piersią, pielęgnacji i kąpieli noworodka/niemowlęcia,
 • zmiana nastawienia do bólu porodowego i samego porodu,
 • wyuczenie umiejętności samodzielnego kontrolowania przebiegu porodu, a co za tym idzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w trakcie porodu,
 • wzrost motywacji kobiet do stosowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży i po porodzie,
 • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki okołoporodowej, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,     
 • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych      i rozwojowych,
 • jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie bądź korygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości w rozwoju,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia i rehabilitacji oraz pomoc rodzinom        w rehabilitowaniu dziecka w domu oraz świadomym, prawidłowym pielęgnowaniu dziecka,
 • wczesna – kompleksowa profilaktyka niepełnosprawności,
 • zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom,
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie opieki okołoporodowej,
 • skuteczniejsze wsparcie specjalistów w przypadku wykrycia wad płodu, poprzez zaplanowanie postępowania medycznego,
 • podniesienie kwalifikacji personelu medycznego w obszarze opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

PLANOWANE EFEKTY

 • zwiększenie świadomości prozdrowotnej kobiet poprzez przeprowadzenie kompleksowej interwencji edukacyjno-zdrowotnej u kobiet w ciąży i w okresie połogu,
 • wzrost świadomości i wiedzy z zakresu przygotowania    do porodu, macierzyństwa oraz praw wynikających ze standardów opieki okołoporodowej wśród osób objętych interwencją programu,
 • wypracowanie umiejętności wczesnego rozpoznawania symptomów rozpoczynającego się porodu,
 • zwiększenie odsetka kobiet zadowolonych z przebiegu porodu, a dzięki temu zainteresowanych kolejną ciążą,
 • zmniejszenie odsetka wykonywanych cięć cesarskich         z uwagi na edukację i skuteczniejsze przygotowanie kobiet do porodu,
 • zwiększenie skuteczności w diagnozowaniu i postępowaniu z dziećmi do 2 roku życia z zaburzeniami rozwojowymi oraz wzrost świadomości w tym zakresie wśród osób objętych interwencją programu,
 • zwiększenie wykrywalności wad wrodzonych i rozwojowych wśród dzieci przed i po urodzeniu,
 • wdrożenie odpowiedniej diagnostyki i opieki medycznej wobec dzieci z wadami rozwojowymi,
 • wzrost świadomości i wiedzy rodziców w zakresie prawidłowej rehabilitacji i opieki nad dzieckiem,
 • zwiększenie zaangażowania rodziny w proces leczenia  i rehabilitacji,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego rozwoju dzieci,
 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia dzieci.
 • profesjonalne przygotowanie kadry medycznej w zakresie nowych technik diagnostyki wad rozwojowych,
 • wzrost liczby położnych i pielęgniarek posiadających wysokie kwalifikacje z zakresu opieki okołoporodowej, w tym w zakresie prozdrowotnych zachowań.

Naszemu projektowi, i przede wszystkim pracy, przyświeca dewiza:

ZROBISZ WSZYSTKO DLA DZIECKA. MY TEŻ.

Informacje dotyczące zakresu realizacji projektu/poszczególnych świadczeń, opublikowane na przedmiotowej stronie, pochodzą z dokumentu pn.” Program poprawy opieki nad matką  i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny” stanowiącym załącznik nr 9 Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach: Działania 8.1

Wykorzystane na stronie zdjęcia w większości pochodzą ze strony: pixabay.com/pl/ 

Privacy Preference Center