Kategorie
news

Kliniczne Centrum docenione za opiekę okołoporodową oraz nad dzieckiem do lat 2

4.miejsce i tytuł laureata w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości. Inspiracje 2020” ( w kategorii: „Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia”) organizowanym przez firmę Idea Trade to forma docenienia projektu realizowanego przez Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w partnerstwie z „Femmina Centrum Medyczne Mączka Pasternok  Ziętek” Spółka Partnerska pt. „Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2” polegającego na objęciu mieszkańców województwa opolskiego  dodatkową, bezpłatną opieką medyczną  adresowaną do kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu  oraz rodzin z dziećmi w wieku do lat 2, stanowiącą uzupełnienie świadczeń medycznych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 – Niezmiernie się cieszę z wyników tego konkursu, ponieważ nasz projekt rywalizował z innymi wspaniałymi pomysłami, projektami szpitali klinicznych z całej Polski. Zajmując mocne 4.miejsce, znaleźliśmy się w gronie laureatów. Kapituła konkursu doceniła nasze starania o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej wszystkim najmłodszym mieszkańcom naszego województwa oraz ich rodzinom. Oczywiście realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby Samorząd Województwa Opolskiego nie zorganizował programu „Opolskie dla Rodziny”, do którego aplikowaliśmy i uzyskaliśmy środki finansowe na opiekę i edukację w zakresie opieki okołoporodowej oraz nad dziećmi do lat 2. – powiedziała Małgorzata Sobel Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.

Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce oraz zwycięzców w latach poprzednich. W jej skład wchodzą też zwycięzcy poprzednich edycji.

 Przypomnijmy:

Świadczenia oraz edukacja w zakresie prozdrowotnych zachowań realizowane w ramach ww. projektu są podzielone na dwa bloki tematyczne. W ramach pierwszego z nich pt. „Poprawa jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu” mieszkanki województwa opolskiego mogą korzystać z badań prenatalnych adresowanych do kobiet w ciąży w wieku do 35 lat, mobilnej opieki okołoporodowej, czyli zajęć w Szkole Rodzenia, opieki położnej środowiskowej, poradni laktacyjnej,  wczesnej rehabilitacji kobiet  po porodzie, wsparcia kobiet po ciąży mnogiej, jak również poradnictwa specjalistycznego dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 2 udzielanego przez neonatologa (szczególnie w przypadkach ryzyka przedwczesnego urodzenia dziecka lub z wadą rozwojową), prawnika (dot. uprawnień rodzicielskich), neurologopedę (m.in. w zakresie karmienia, rozwoju komunikacji, doboru akcesoriów do karmienia i zabaw wspomagających rozwój dziecka), fizjoterapeutę (m.in. dot. edukacji  rodziców w zakresie prawidłowej pielęgnacji dziecka wspierającej jego psychoruchowy rozwój), psychologa (wsparcie psychologiczne dla kobiet w ciąży i rodziców), pielęgniarkę neonatologiczną (m.in. w zakresie profilaktyki zakażeń u noworodków oraz programu szczepień), pielęgniarkę i położną (nt. udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy noworodkowi) oraz dietetyka ( dot. doboru diety dla kobiet w ciąży, w okresie laktacji i dla dziecka w wieku
do 2 r.ż.).

Drugi blok tematyczny pt. „Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego” jest poświęcony przede wszystkim diagnostyce rozwoju dziecka oraz niwelowaniu ewentualnych nieprawidłowości w jego rozwoju w wieku od urodzenia do lat 2. Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznego) dziecka jest przeprowadzana za pomocą metod: Skali Brazeltona, Metody Prechtla, Oceny Rozwoju Dziecka wg Kamieni Milowych, Monachijskiej  Funkcjonalnej Diagnostyki  Rozwojowej. Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka odbywa się poprzez konsultacje pediatryczne ( m.in. w przypadku zaburzeń w odżywianiu) , neurologopedyczne (m.in. dot. wspierania rozwoju mowy dziecka), fizjoterapeutyczne
(np. w przypadku asymetrycznego układania się dziecka, obracania się z i na brzuch oraz czworakowania  i chodzenia), a także z wykorzystaniem takich metod jak: Diagnoza SI, Skale Rozwoju Bayley IV, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, badanie USG przezciemiączkowe lub jamy brzusznej. 

Druga edycja projektu rozpoczęła się pod koniec 2019 r. i będzie realizowana do końca 2022 r. Zgłoszenie projektu do konkursu dotyczyło działalności w roku 2020 r.

Efekty w 2020 r.:

W 2020 r. z opieki medycznej udzielanej w ramach realizowanego projektu, tj. badań i porad, skorzystało w sumie 4 899 mieszkańców województwa opolskiego. Ponadto 6 pracowników Klinicznego Centrum poprzez udział w szkoleniach i kursach podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe. W ww. okresie, dzięki realizacji projektu u 55 kobiet w ciąży wykryto wady wrodzone i rozwojowe dziecka jeszcze przed jego urodzeniem. Ponadto 145 kobiet skierowano do lekarza genetyka w celu dalszej diagnostyki wad rozwojowych. W przypadku dzieci  w wieku od urodzenia do ukończenia
 2 r.ż.: u 167 stwierdzono zaburzenia rozwojowe, u 94 – zlikwidowano lub skorygowano nieprawidłowości rozwojowe, natomiast 87 skierowano na wczesną kompleksową profilaktykę niepełnosprawności.

Warto wspomnieć, że także w tym miesiącu pierwsza edycja ww. projektu uzyskała natomiast nominację w konkursie „„Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia” ( w kategorii: „ Skuteczna profilaktyka i edukacja”) organizowanego przez spółkę Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.  w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. Tym samym również znalazła się w gronie wybranych i docenionych projektów.

/Zdjęcie z Gali: od lewej – Małgorzata Sobel Dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, Rafał Błoszczyński, dyrektor Biura Profilaktyki Narodowego Funduszu Zdrowia, następnie: dr n. med. Marek Tombarkiewicz, przewodniczący Kapituły Inspiracje./

Privacy Preference Center